30

مراکز آموزشی دولتی

روستای جوهرستان دارای یک مدرسه در مقطع ابتدایی می باشد که دانش آموزان بصورت مختلط در آن تحصیل کرده و یک مدرسه پسرانه در مقطه راهنمایی، دانش آموزان دختر در مقطع راهنمایی و دانش آموزان در مقطع دبیرستان در هر دو واحد دختران و پسران برای تحصیل بایستی به روستای اراضی مراجعه کنند.

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
مدرسه ابتدایی زمانی
     
         
         
         

روستای جوهرستان دارای یک مدرسه در مقطع ابتدایی می باشد که دانش آموزان بصورت مختلط در آن تحصیل کرده و یک مدرسه پسرانه در مقطه راهنمایی، دانش آموزان دختر در مقطع راهنمایی و دانش آموزان در مقطع دبیرستان در هر دو واحد دختران و پسران برای تحصیل بایستی به روستای اراضی مراجعه کنند.

مشخصات مراکز آموزشی دولتی روستا
تصویر نام مرکز آموزشی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  مدرسه ابتدایی زمانی
     
  راهنمایی پسرانه