30

چشم انداز طبیعی روستا

از چشم انداز های طبیعی روستا، می توان به زمین های کشاورزی که در سطح روستا گسترده شده اند و زیبایی خاصی به روستا بخشیده اشاره نمود چرا که بخش عمده فعالیت روستاییان نیز کشاورزی می باشد. علاوه بر آن باغات زیبای روستا نیز از جمله چشم اندازهای طبیعی روستا بشمار می روند.