30

سند چشم انداز دهیاری

بسمه تعالی

مقدمه

عامل اصلی پیشرفت و پویایی یک ملت و جامعه، داشتن چشم انداز و برنامه ریزی بر مبنای اهداف پیش بینی شده در آن می باشد و برنامه ها زمانی اجرایی خواهند شد که از یک افق روشن و قابل دسترس برخوردار باشند بنام " چشم انداز"

تعریف چشم‌انداز

چشم انداز عبارت است از آینده ای واقع‌گرایانه، محقق‌ الوقوع و جذاب برای یک سازمان یا شهر و روستا.  چشم‌انداز در یک مفهوم کاملاً‌ عینی، یک تخیل است، در عین حال، نوع خاصی از تخیل است که بر مبنای اطلاعات و دانش بنا نهاده می شود. چشم انداز بیان صریح شما از سرنوشتی است که باید به آن سمت حرکت کرد، آینده‌ای است که برای روستای جوهرستان موفقیت‌آمیزتر و مطلوب‌تر از وضع فعلی آن است. چشم انداز نمادی جذاب از تمام مسائلی است که برای روستای جوهرستان امکان‌پذیر خواهد بود.

چشم‌انداز فقط ایده یا تصوری از آینده‌ای مطلوب برای روستای جوهرستان است. البته چشم‌انداز صحیح ایده‌ای است که آن‌چنان تولید انرژی می‌کند که در واقع با به کارگیری مهارت‌ها، استعدادها و منابع لازم برای محقق کردن آن، حرکت به سوی آیندة مطلوب را به طور جهشی آغاز می‌کند. چشم‌انداز علامت شروع و پاسخ به سئوال همه کسانی است که می‌خواهند تا بفهمند روستای جوهرستان چیست و مقصدش کدام است؟

 اهمیت چشم انداز برای روستاها

روستای بدون داشتن چشم انداز مناسب و لازم، نمی داند کدام استراتژی را می‌خواهد تدوین کند؟ بنابراین هر روستایی قبل از آنکه بخواهد استراتژی های آینده خود را تدوین کند باید چشم‌انداز روشنی داشته باشد.چشم‌انداز روستای جوهرستان زیر‌بنایی‌ترین ارزش‌ها، آرمان‌ها و اهداف روستای جوهرستان است. چشم‌انداز میل باطنی اعضای روستا است که در مغز و قلب آنان جا گرفته است. پندار و چشم‌انداز باید درک روشنی از اینکه روستای جوهرستان امروز به کجا می‌رود و نیز نقشه جاده حرکت به سوی آینده را ارائه دهد. نقش حیاتی روستا در زندگی افراد ایجاب می‌کند که اعضا بدانند که» باور‌های مشخص و اساسی که روستا بر پایه آنها استوار است یعنی” ارزش‌های روستای جوهرستان” چیستند؟» امروز روستای جوهرستان چه کاره است و آرمان‌هایش برای افراد چیست؟ یعنی چه “ آرمان‌هایی “دارد؟» جوهرستان نسبت به چه چیزی متعهد است و به کجا می‌رود یعنی “ اهداف روستای جوهرستان” چیست؟تعریف و تعیین دورنمای آینده نشان می دهد که نقش چشم انداز طی فرآیندی اجرایی می تواند بر تمامی تصمیمات، برنامه ریزی ها و  فعالیت ها نقش مؤثری ایفا نماید. امروزه ملت ها و سازمان های فعال در زمینه توسعه ملی، موفقیت بیشتر خویش را مدیون چشم انداز ملی و سازمانی می دانند، بطوریکه هرگونه نقد و ارزیابی عملکرد و تشویق و تنبیه افراد در سطوح بالا و پایین نمی تواند بدون ارزیابی تحقق اهداف چشم انداز صورت پذیرد و در تداوم اهداف یک ملت و سازمان همیشه مورد توجه قرار می گیرد.

بطورکلی بدیهی است چنانچه تصویر سازی آینده ای را که می خواهیم بدان دست یابیم بدرستی صورت گیرد، موانع تحقق آن روشن شده و روستای دارگان به راحتی خواهد توانست بر موانع موجود غلبه نماید. بر این اساس چشم انداز روستای جوهرستان باید خصوصیات زیر را داشته باشد :

بلندپروازانه بوده و آینده های دور را ترسیم کند

واضح و قابل فهم باشد

ایجاد هیجان،انگیزه و تحرک نماید و برانگیزاننده مشارکت همگانی باشد.

کلی نگر، طوری که سازگار با تغییرشرایط باشدواقع نگر،

قابل دسترسی و اجرا باشد.

جامع، تحول گرا، آینده نگر و پویا باشد.

بر این اساس و با توجه به ویژگیها ، اولویت ها ،پتانسیلها و محدودیتهای روستا، دهیاری جوهرستان پیشنهاد تدوین چشم انداز روستا را با چشم انداز ذیل دارد:

روستای جوهرستان روستایی است با ................................................................................................

خواهشمند است از نظرات سازنده و تکمیلی خود ما را بهره مند سازید.