30

معرفی دهیاران

 

مشخصات دهیارفعلی

تصویر

نام نام خانوادگي تلفن تماس مدرك تحصيلي تاریخ آغاز به کار
    آقای رحمانی ۰۹۱۳۲۳۸۵۱۶۵    

 

مشخصات دهیاران – دوره های قبل

تصویر

نام نام خانوادگي مدرك تحصيلي تاریخ آغاز به کار تاریخ پایان کار