30

گزارشات مالی شش ماهه اول ۱۳۹۸ شورا

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1398 شورای اسلامی روستا
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  جمع منابع و موجودی اول دوره     جمع هزینه ها و موجودی آخردوره