30

پارک

در روستای جوهرستان بوستان مهر توسط دهیاری اجرا شده است که شامل وسایل بازی برای کودکان، وسایل ورزشی، حوض آب و غیره می باشد که روستاییان می توانند در این مکان به تفریح بپرازند