30

تصاویر نقاط گردشگری

در روستای جوهرستان هیچ مکان گردشگری خاصی وجود ندارد بجز مزارع و زمین های کشاورزی و یک باب حمام عمومی که در نزدیکی مسجد جامع روستا واقع شده است .