30

گزارشات مالی شش ماهه دوم ۱۳۹۸ شورا

گزارش عملکرد مالی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی روستا
ردیف شرح اعتبارات جمع اعتبارات جاری ردیف شرح هزینه ها جمع هزینه های جاری
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  جمع منابع و موجودی اول دوره     جمع هزینه ها و موجودی آخردوره