30

گالری تصاویر

پارک کودک روستا
مجموعه ورزشی شهید منوچر رجائی
شرکت اصفهان ابتکار
دبستان معصومه زمانی
مسجد جامع جوهرستان
ورودی روستای جوهرستان
سنگ قبرهای تاریخی روستا
آرامستان و گلزار شهدای روستای جوهرستان
زمین ورزشی جوهرستان
خانه ورزش جوهرستان
زمین های کشاورزی روستا
حمام عمومی روستا
بوستان مهر روستا
کارخانه برنج کوبی امیری
previous arrow
next arrow
 
پارک کودک روستا
مجموعه ورزشی شهید منوچر رجائی
شرکت اصفهان ابتکار
دبستان معصومه زمانی
مسجد جامع جوهرستان
ورودی روستای جوهرستان
سنگ قبرهای تاریخی روستا
آرامستان و گلزار شهدای روستای جوهرستان
زمین ورزشی جوهرستان
خانه ورزش جوهرستان
زمین های کشاورزی روستا
حمام عمومی روستا
بوستان مهر روستا
کارخانه برنج کوبی امیری
previous arrow
next arrow